PRESS

ขอบเขตงานสถาปัตยกรรมภูมิทัศน์หรืองาน "ฮาร์ดสเคป" (Hardscape) ของงานปรับปรุงภูมิทัศน์ในที่นี้หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับ โครงสร้างต่างๆอาทิเช่น ซีเมนต์, เหล็ก, อิฐ, ทราย หรือวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างสถาปัตยกรรม
 

Back