Skip to content
Threeroots

Landscape Architect and Consultant

Who we are ?

THREEROOTSGROUP ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 โดยกลุ่มคน 3 ท่าน ที่มีประสบการณ์และความถนัดส่วนบุคคลทางด้าน ธุรกิจการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ ซึ่งทั้ง 3 ท่านต่างมีความสนใจในเรื่องพรรณไมจึงได้เปรียบเทียบตนเองเป็นดังระบบรากของกลุ่มพรรณไม้ชนิดหนึ่ง ที่มีความสำคัญ 3 ชนิด คือ “รากค้ำจุน” “รากหายใจ” “รากสังเคราะห์แสง” ซึ่งระบบรากทั้ง 3 ชนิดนี้ต่างมีหน้าที่ที่สำคัญแตกต่างกันออกไปเมื่อได้นำมารวมกันก็จะกลายเป็นดั่งองค์ ประกอบของทีมที่ทำงานร่วมกันอย่างลงตัวพร้อมที่จะให้การปรึกษาและคำแนะนำกับผู้ใช้งานโดยมีเป้าหมายที่จะสร้างสรรค์ให้งานออกแบบและก่อสร้างนั้นตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด และอยู่ในงบประมาณที่คุ้มค่า

Services
Portfolio
Design
Service

|

Service