About

what we do

Threeroots เป็นทีมงานภูมิสถาปนิกและนักออกแบบ ก่อสร้างพื้นที่ภายนอกอาคารที่มีความตั้งใจและมีความชำนาญในการ ออกแบบควบคู่ไปกับงานก่อสร้าง “ภูมิสถาปัตยกรรม” แบบครบวงจรด้วยความเป็นมืออาชีพ (design and build programe) มีความพึงพอใจของเจ้าของบ้านหรือเจ้าของโครงการเป็นที่ตั้ง บริษัทเราพยายามมุ่งเน้นที่คุณภาพของผลงานและการรักษาคุณภาพ การทำงานออกแแบบก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย นำไปสู่ความสำเร็จของภารกิจด้วยการสั่งสมประสบการณ์ของทีมงาน มืออาชีพและยังคงฝึกฝนและพัฒนาการออกแบบก่อสร้างต่อไปเพื่อ ประยุกต์ใช้ความสามารถในการทำงานให้สัมพันธ์กับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

P e o p l e

Threeroots Landscape & Consultant บริษัทที่ให้บริการวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม โดยทีมงานของเราทุกคนพร้อมยกระดับและเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้มีการพัฒนาเพื่อให้เข้ากับโอกาสใหม่ๆที่มีเข้ามาอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สู่กระบวนการทำงานที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์ และการสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อยกระดับธุรกิจให้มีความสามารถในการตอบสนองลูกค้าได้อย่างแท้จริง และเติบโตอย่างยั่งยืน

Thanit Srianantanon
Montre Pinyatanabud
Kaewalee Cholvirojsakul
Parb-rapee Teenakul
Sutita Moungjinda
Saimai Peamsiri
Arin Pungpai
Jatsadah Peuk-Amphai
Pavaris Sriruecha
Wasin Yaempiw
Nopphasorn Jamjang
Kongkapan Tippantong
Worapa Sodsai
Natcharee Piampijit
load more