Skip to content

ABOUT

What we do

Threeroots เป็นทีมงานภูมิสถาปนิกและนักออกแบบ ก่อสร้างพื้นที่ภายนอกอาคารที่มีความตั้งใจและมีความชำนาญในการ ออกแบบควบคู่ไปกับงานก่อสร้าง “ภูมิสถาปัตยกรรม” แบบครบวงจรด้วยความเป็นมืออาชีพ (design and build programe) มีความพึงพอใจของเจ้าของบ้านหรือเจ้าของโครงการเป็นที่ตั้ง บริษัทเราพยายามมุ่งเน้นที่คุณภาพของผลงานและการรักษาคุณภาพ การทำงานออกแแบบก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย นำไปสู่ความสำเร็จของภารกิจด้วยการสั่งสมประสบการณ์ของทีมงาน มืออาชีพและยังคงฝึกฝนและพัฒนาการออกแบบก่อสร้างต่อไปเพื่อ ประยุกต์ใช้ความสามารถในการทำงานให้สัมพันธ์กับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

get started

ให้คำปรึกษา ออกแบบสวน ตกแต่งสวน และปรับปรุงภูมิทัศน์ แบบครบวงจร

Contact Us

Design