Skip to content

DESIGN & BUILD SERVICE

ขั้นตอนออกแบบพร้อมก่อสร้าง

01

เจ้าของพื้นที่ส่งรูปและขนาดพื้นที่สวนที่ต้องการออกแบบและแจ้งความต้องการงานสวนเบื้องต้น

02

ประเมินงบประมาณแนะนำเริ่มต้น

03

สำรวจพื้นที่และความต้องการโดยละเอียด

04

นำเสนอราคาค่าบริการออกแบบและก่อสร้าง

05

อนุมัติสัญญาออกแบบภูมิทัศน์

06

อนุมัติสัญญาก่อสร้างภูมิทัศน์

ขั้นตอนออกแบบพร้อมก่อสร้าง

เจ้าของพื้นที่ส่งรูปและขนาดพื้นที่สวนที่ต้องการออกแบบและแจ้งความต้องการงานสวนเบื้องต้น

ประเมินงบประมาณแนะนำเริ่มต้น

สำรวจพื้นที่และความต้องการโดยละเอียด

นำเสนอราคาค่าบริการออกแบบและก่อสร้าง

อนุมัติสัญญาออกแบบภูมิทัศน์

อนุมัติสัญญาก่อสร้างภูมิทัศน์