Skip to content

LANDSCAPE DESIGN SERVICE

ขั้นตอนออกแบบ

01

เจ้าของพื้นที่ส่งรูปและขนาดพื้นที่สวนที่ต้องการออกแบบและแจ้งความต้องการงานสวนเบื้องต้น

02

เสนอราคาค่าบริการออกแบบภูมิทัศน์

03

อนุมัติสัญญาออกแบบภูมิทัศน์

04

เข้าสำรวจพื้นที่และสำรวจความต้องการโดยละเอียด

05

เริ่มงานออกแบบภูมิทัศน์

ขั้นตอนออกแบบ

01

เจ้าของพื้นที่ส่งรูปและขนาดพื้นที่สวนที่ต้องการออกแบบและแจ้งความต้องการงานสวนเบื้องต้น

02

เสนอราคาค่าบริการออกแบบภูมิทัศน์

03

อนุมัติสัญญาออกแบบภูมิทัศน์

04

เข้าสำรวจพื้นที่และสำรวจความต้องการโดยละเอียด

05

เริ่มงานออกแบบภูมิทัศน์