Services

Project Study & Design Development

การศึกษาพื้นที่ กำหนดรายละเอียดการใช้พื้นที่ ภายนอก การออกแบบและพัฒนางานภูมิสถาปัตยกรรม                       Threeroots มีความพร้อมและทีมงานที่จะทำการศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะข้อมูลในการค้นหาศักยภาพเบื้องต้น เพื่อสร้างความเป็นไปได้ในการกำหนดรายระเอียดและรูปแบบ ของพื้นที่ที่จะทำการออกแบบควบคู่ไปพร้อมกับการก่อสร้าง งานภูมิสถาปัตยกรรมไปจนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือ ตอบสนองต่อพฤติกรรมความต้องการที่จะใช้งานพื้นที่ภาย นอกทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันและจำเป็นต้องสอดคล้องกับ การใช้งานพื้นที่ภายในของเจ้าของบ้านรวมไปถึงผู้ใช้งานที่ อยู่ในโครงการที่พักอาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมของทีมภูมิสถาปนิกและ นักออกแบบก่อสร้างของ Threeroots นั้นได้มุ่งเน้น ไปที่การให้คำปรึกษา ค้นคิดและแก้ปัญหาให้กับเจ้าของบ้าน หรือเจ้าของโครงการโดยจะเกิดขึ้นได้จากคุณลักษณะที่สำคัญ 3 ส่วน เป็นหัวใจสำคัญของทีมงานออกแบบ คือ    ประโยชน์ใช้สอยพื้นที่ของผู้ใช้งาน (Function), สุนทรียภาพ(Aesthetics),  ความเป็นไปได้ (Possibility)

Construction Management

การจัดการงานก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม เป้าหมายของการบริหารจัดการก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรม                               Threeroots มุ่งเน้นไปที่ขั้นตอนในการจัดการทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่อย่างเหมาะสมเพื่อสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์จนโครงการแล้วเสร็จ ซึ่งมีขั้นตอนอยู่ 3 ส่วน คือ การกำหนดโครงการก่อสร้าง,  การจัดเตรียมการก่อสร้าง, การจัดการก่อสร้าง และมีองค์ประกอบในการทำงาน ได้แก่ การจัดแผนงาน(Gantt chart) การจัดองค์กร, การประสานงาน, การควบคุมและติดตามงาน ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการควบคุมงานนั้นจะประกอบไปด้วย เวลา(Time), คุณภาพ( Quality ) และ งบประมาณ( Cost) ถ้าหากควบคุมปัจจัยทั้ง 3 สิ่งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ การดำเนินงาน เป็นไปอย่างเรียบร้อยและช่วยควบคุมความเสียหาย แก่เจ้าของบ้าน หรือเจ้าของโครงการได้

Maintenance & Warranty

งานดูแลรักษางานภูมิสถาปัตยกรรมและประกันคุณภาพ หลังจากงานก่อสร้างแล้วเสร็จ                                                    Threeroots มีบริการในการดูแลรักษางานภูมิสถาปัตยกรรมรวมไปถึง การรับประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ เป็นอย่างมากเพื่อให้สภาพภูมิทัศน์มีความสวยงามคงทน อยู่ได้นานสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้งาน งานดูแลรักษาสวนถือเป็นงานที่มีความสำคัญในระยะยาว ของงานจัดสวน การตัดแต่งไม้ต้องอาศัยความชำนาญ และการตัดแต่งให้ได้รูปทรงตามที่ได้ออกแบบไว้ การเลือกริดใบหรือการตัดกิ่งที่เป็นโรคหรืออ่อนแอก็ควร เลือกให้ถูกต้องและต้องรักษาฟอร์มไม้เดิมไว้ให้ได้มากที่สุด การให้ปุ๋ยหรือการพ่นยาป้องกันศัตรูพืชควรคำ นึงถึงผล ดีและผลข้างเคียงที่ได้ระหว่างผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ เคมีและแบบชีวภาพ ทั้งนี้ควรเลือกใช้ตามความจำเป็น และเหมาะสมกับพื้นที่