Services

SOFTSCAPE AND PLANTING DESIGN

งานคัดเลือกพรรณไม้และปลูกไม้ สวนแนวตั้ง, ไม้ฟอร์มสวย, ไม้ยืนต้น, ไม้พุ่ม, ไม้คลุมดิน, ไม้เลื้อย, ไม้แขวน, ไม้น้ำ, ไม้มงคล, ปูหญ้า งานปลูกต้นไม้หรืองาน SOFTSCAPE ถือเป็นหัวใจหลักของงานปรับปรุงภูมิทัศน์ พรรณไม้ในประเทศมีมากกว่า 1,000 ชนิด และแบ่งได้หลายประเภท ซึ่งพันธุ์ไม้แต่ละชนิดล้วน แต่มีลักษณะทางธรรมชาติที่แตกต่างกันออกไปทั้งนี้ การเลือกพันธุ์ไม้ที่ดีนั้น ต้องคำนึงถึงหลายปัจจัย เช่น ขนาดลำต้น, ความสูง, ทรงพุ่ม, ฟอร์มไม้, ทั้งนี้การเลือกพันธุ์ไม้แต่ละชนิดที่จะมาใช้ในสวน ต้องสอดคล้องไปกับรูปแบบของสวนและฟังก์ชัน การใช้งานที่ได้ออกแบบไว้

    

GARDEN DECORATION การตกแต่งสวนด้วยของประดับสวนถือเป็นอีกงาน หนึ่งที่ช่วยเสริมบรรยากาศให้สวนดูลงตัวมากขึ้น การจัดวางองค์ประกอบที่ลงตัวนั้น ต้องเข้าใจถึง อารมณ์ของสวน, สี, รูปแบบ,และผิวสัมผัส ของวัสดุต่างๆ ที่เลือกใช้ การตกแต่งของประดับสวนนั้นจะให้น้ำหนักกับ ความสวยงามและความเข้ากันได้เป็นหลั

LANDSCAPE UTILITIES SYSTEM งานระบบถือเป็นรากฐานสำคัญของงานจัดสวนสามารถแยกได้เป็น 4 ส่วนหลักๆ คือ ระบบรดนํ้าอัตโนมัติ, ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง, งานวางระบบส่งนํ้าและระบายนํ้า, การปรับระดับบริเวณ รวมไปถึงการปรับ SLOPE และ CONTOUR