Services

HARDSCAPE ARCHITECTURE

ขอบเขตงานสถาปัตยกรรมภูมิทัศน์หรืองาน “ฮาร์ดสเคป” (Hardscape) ของงานปรับปรุงภูมิทัศน์ในที่นี้หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับ โครงสร้างต่างๆอาทิเช่น ซีเมนต์, เหล็ก, อิฐ, ทราย หรือวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างสถาปัตยกรรม


 

การออกแบบงานฮาร์ดสเคปนั้นสิ่งที่ผู้ออกแบบต้องคำนึงถึงก็คือ ประโยชน์ใช้สอยของพื้นที่ต่างๆ, สภาพแวดล้อมโดยรวม (แสงแดด/ลม), ความสวยงามหรือความเข้ากันได้ (Mix&Match)การเลือกใช้วัสดุต่างๆให้เข้ากับพันธุ์ไม้ก็มีความสำคัญเพราะวัสดุปิดผิวในท้องตลาดมีให้เลือกหลากหลาย

ส่วนการก่อสร้างงานฮาร์ดสเคปนั้นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ การคำนวณโครงสร้างเพื่อความคงทนแข็งแรง, การถ่ายระดับและตีผังเพื่อความ ถูกต้องแม่นยำ และการเก็บรายละเอียดความเรียบร้อยต่างๆของงาน