Services

Project Study & Design Development

การศึกษาพื้นที่ กำหนดรายละเอียดการใช้พื้นที่ ภายนอก การออกแบบและพัฒนางานภูมิสถาปัตยกรรม   

Project Study & Design Development : Threeroots มีความพร้อมและทีมงานที่จะทำการศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะข้อมูลในการค้นหาศักยภาพเบื้องต้น เพื่อสร้างความเป็นไปได้ในการกำหนดรายระเอียดและรูปแบบ ของพื้นที่ที่จะทำการออกแบบควบคู่ไปพร้อมกับการก่อสร้าง งานภูมิสถาปัตยกรรมไปจนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือ ตอบสนองต่อพฤติกรรมความต้องการที่จะใช้งานพื้นที่ภาย นอกทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันและจำเป็นต้องสอดคล้องกับ การใช้งานพื้นที่ภายในของเจ้าของบ้านรวมไปถึงผู้ใช้งานที่ อยู่ในโครงการที่พักอาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมของทีมภูมิสถาปนิกและ นักออกแบบก่อสร้างของ Threeroots นั้นได้มุ่งเน้น ไปที่การให้คำปรึกษา ค้นคิดและแก้ปัญหาให้กับเจ้าของบ้าน หรือเจ้าของโครงการโดยจะเกิดขึ้นได้จากคุณลักษณะที่สำคัญ 3 ส่วน เป็นหัวใจสำคัญของทีมงานออกแบบ คือ  ประโยชน์ใช้สอยพื้นที่ของผู้ใช้งาน (Function), สุนทรียภาพ (Aesthetics),  ความเป็นไปได้ (Possibility)

การศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะข้อมูล
การศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะข้อมูล
การศึกษาพื้นที่
การศึกษาพื้นที่ที่จะทำการออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรม

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/threeroots/public_html/wp-includes/functions.php on line 5107

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/threeroots/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 110