Skip to content

Bangkok Boulevard Pinklao 50

Residence

Modern Zen Garden

” Modern Zen Garden Style “

สวนโมเดิร์นที่แฝงกลิ่นอายญี่ปุ่น มีเนินดินตามทางเดินที่ปลูกคลุมด้วยต้นหนวดปลาดุก จัดวางหินธรรมชาติ เสียงน้ำผุดในอ่างที่ช่วยสร้างบรรยากาศให้น่าใช้งานสวน มี Pavilion เป็นจุดนั่งพักผ่อนหรือใช้เป็นจุดกิจกรรม เสริมผนังตกแต่งทำให้ใช้งานสวนเป็นส่วนตัวมากขึ้น และทางเดินรอบสวนที่แซมด้วยพรรณไม้ต่างๆ เชื่อมทางเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก